Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1. Gebruiker: SpriensMarketing en diens rechtsopvolgers.
1.2. Klant: natuurlijke en rechtspersonen die een overeenkomst sluiten met SpriensMarketing.

Artikel 2: Algemeen
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen gebruiker en klant, tenzij uitdrukkelijk hiervan is afgeweken.
2.2. Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in stand. Gebruiker zal dan samen met klant de nietige of vernietigde voorwaarde vervangen door een nieuwe voorwaarde. De nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde.
2.3. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij gebruiker voor de uitvoering derden inschakelt.
2.4. Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt eveneens gehanteerd wanneer er een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden is geregeld.
2.5. Gebruiker kan ten voordele van klant afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Dit houdt echter niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Gebruiker behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen.

Artikel 3: Overeenkomst en aanbiedingen
3.1. De overeenkomst wordt digitaal of schriftelijk aangegaan.
3.2. Op de webshop staan de producten omschreven die zullen worden geleverd en is de overeengekomen prijs vermeld.
3.3. Naar inzicht van gebruiker kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door derden.
3.4. Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen of in te trekken wanneer deze overeenkomst is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door klant. Gebruiker kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door klant niet tijdig, onjuist of onvolledig is verstrekt.
3.5. Gebruiker kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien klant verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet of niet tijdig nakomt of gebruiker een gegronde vrees heeft dat zich dit zal voordoen en deze wanprestatie opschorting of ontbinding rechtvaardigt. Gebruiker heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl klant hiertoe wel verplicht is wegens de wanprestatie.
3.6. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig zoals online aangegeven. Gebruiker heeft het recht om een aanbieding te wijzigen of in te trekken wanneer deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door klant.

Artikel 4: Herroepingsrecht consumentenkoop
4.1. Een consument heeft bij een koop op afstand een bedenktijd van 14 kalenderdagen waarin hij zonder opgaaf van redenen de overeenkomst kan ontbinden, tenzij het gaat om producten of diensten die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht. Tijdens de bedenktijd draagt de consument zorg voor het product en mag hij deze onderzoeken en proberen zoals gebruikelijk zou zijn in een winkel.
4.2. De bedenktijd gaat in wanneer de consument of een vooraf aangewezen derde het product of het laatste product of onderdeel bij een overeenkomst voor meerdere producten of onderdelen heeft ontvangen of na ontvangst van het eerste product bij een overeenkomst voor herhaalde levering van producten over een bepaalde periode. Bij een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en diensten gaat de bedenktijd een dag na het sluiten van de overeenkomst in.
4.3. Indien de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht meldt hij dit op ondubbelzinnige wijze binnen de bedenktijd aan gebruiker. De consument moet het product vervolgens binnen 14 kalenderdagen na de melding retourneren overeenkomstig de aanwijzingen van gebruiker. De kosten voor retournering zijn voor rekening van de consument. Gebruiker draagt zorg voor terugbetaling aan klant binnen 14 kalenderdagen.
4.4. De consument moet kunnen aantonen dat hij op de voorgeschreven wijze gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht.

Artikel 5: Termijnen
5.1. Een overeengekomen termijn begint pas te lopen nadat eventuele materialen en informatie door klant aangeleverd zijn.
5.2. Gebruiker doet zijn uiterste best om de afgesproken termijnen, die zijn overeengekomen, na te komen. Overschrijding van de overeengekomen termijnen brengt gebruiker niet in verzuim.
Algemene Voorwaarden SpriensMarketing

Artikel 6: Prijzen en betaling
6.1. De overeengekomen prijzen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij hier uitdrukkelijk van is afgeweken.
6.2. Betaling wordt online door klant gedaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor gebruiker verzekerd is.
7.2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
7.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die zijn gemaakt om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze kosten vallen alleen onder de directe schade wanneer wordt vastgesteld dat de schade toerekenbaar is aan gebruiker.
7.4. De beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker is alleen geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van de gebruiker, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden.
7.5. Indien gebruiker de overeenkomst niet of niet deugdelijk kan nakomen door toedoen van klant is klant aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van gebruiker.
7.6. Klant vrijwaart gebruiker voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan gebruiker toerekenbaar is. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van klant.

Artikel 8: Intellectuele eigendom
8.1. Gebruiker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.

Artikel 9: Overmacht
9.1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker, die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met klant, opgeschort. Gebruiker stelt klant zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.
9.2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor gebruiker niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, storingen, etc..
9.3. Gebruiker heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten tijdens de overmachtsituatie. Gebruiker heeft geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de overmachtsituatie.
9.4. Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt. Partijen hebben geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de ontbinding.
9.5. Indien gebruiker de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog na kan komen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft gebruiker het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een afzonderlijke overeenkomst, daarom is klant verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 10: Klachten, toepasselijk recht en geschillen
10.1. Indien klant een klacht heeft kan hij deze indienen bij gebruiker. Indien dit niet tot een oplossing leidt kan klant de klacht aanmelden via het ODR-platform van de Europese Commissie.
10.2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
Algemene Voorwaarden SpriensMarketing
10.3. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
10.4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.